ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

"Διδακτικές διαστάσεις της διδασκαλίας των μεγάλης κλίμακας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" Άρθρο της Νίκης Σισσαμπέρη και του Δημήτρη Κολιόπουλου (αγγλικά)

“A didactical approach of large-scale electricity generation systems at the elementary school level”

ABSTRACT
This work refers to the organising principles and content of a didactical intervention (addresses to children aged 11-12) related to the concept of energy on large- scale electricity generation systems (thermoelectric power plants, hydroelectric power plants, wind farms, photovoltaic farms). These organising principles refer to: (a) the structure and the content of school knowledge of the teaching subject where we distinguish four levels of approach: the phenomenological, the technological, the scientific and the environmental level, (b) the constructivist approach of teaching and learning science which is based on the assumptions that children in the age of 11-12 years using the linear causal reasoning and the systemic thinking will be able to construct a semi-quantitative energy model that is proper to the description and the explanation of large-scale electricity generation systems, and (c) the pedagogical context based on the practice of problem situations and the socio-cognitive approach of teaching. There will also be presented the didactical aims and some elements of the content of didactical intervention which derive from the basic organising principles above mentioned.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου