ΟΜΑΔΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιο Πατρών, Greece
Η ομάδα έρευνας και εκπαίδευσης ‘Ενέργεια στην εκπαίδευση’ έχει ως στόχους τον αξιόπιστο σχεδιασμό, τη συστηματική αξιολόγηση και την έγκυρη διάδοση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας και των κοινωνικών της χρήσεων. Η ομάδα λειτουργεί στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διδακτικής των Θετικών Επιστημών του ΤΕΕΑΠΗ του Παν/μιου Πατρών και είναι ανοικτή σε συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς υπευθύνους φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης και ερευνητές στο αντικείμενο της ενέργειας και στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην ανάδειξη, την υλοποίηση και διάδοση των στόχων της. Στις δραστηριότητες της ομάδας συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άμεσο μέλλον επιμορφωτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις διάδοσης του έργου της ομάδας και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχες ομάδες.

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

"Διδακτικές διαστάσεις της διδασκαλίας των μεγάλης κλίμακας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" Άρθρο της Νίκης Σισσαμπέρη και του Δημήτρη Κολιόπουλου (αγγλικά)

“A didactical approach of large-scale electricity generation systems at the elementary school level”

ABSTRACT
This work refers to the organising principles and content of a didactical intervention (addresses to children aged 11-12) related to the concept of energy on large- scale electricity generation systems (thermoelectric power plants, hydroelectric power plants, wind farms, photovoltaic farms). These organising principles refer to: (a) the structure and the content of school knowledge of the teaching subject where we distinguish four levels of approach: the phenomenological, the technological, the scientific and the environmental level, (b) the constructivist approach of teaching and learning science which is based on the assumptions that children in the age of 11-12 years using the linear causal reasoning and the systemic thinking will be able to construct a semi-quantitative energy model that is proper to the description and the explanation of large-scale electricity generation systems, and (c) the pedagogical context based on the practice of problem situations and the socio-cognitive approach of teaching. There will also be presented the didactical aims and some elements of the content of didactical intervention which derive from the basic organising principles above mentioned.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

"Διδασκαλία και Μάθηση της Ενέργειας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" Κριτική βιβλίου από τον Δημήτρη Κολιόπουλο (αγγλικά)

"Teaching and Learning of Energy in K-12 Education"
BOOK REVIEW_ENERGY IN K-12 EDUCATION

"Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις της διδασκαλίας των μεγάλης κλίμακας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" Διδακτορική Διατριβή της Νίκης Σισσαμπέρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της διατριβής είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία των μεγάλης κλίμακας Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Η διδακτική αυτή ακολουθία, στα πλαίσια της οποίας τα ΣΠΗΕ διδάσκονται ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας, δομείται βάσει των αρχών της “καινοτομικής” και “εποικοδομητικής” αντίληψης για τη συγκρότηση αναλυτικού προγράμματος των Φυσικών Επιστημών. Η έρευνα διενεργείται σε τρεις φάσεις: της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής. Η φάση της ανάλυσης περιλαμβάνει τρία στοιχεία: την επιστημολογική ανάλυση της επιστημονικής γνώσης αναφοράς, την ανάλυση των νοητικών παραστάσεων των μαθητών/ριών για τα ΣΠΗΕ και την ανάλυση των απαιτήσεων της καινοτομικής και εποικοδομητικής αντίληψης για το αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών. Η φάση του σχεδιασμού περιλαμβάνει τη διατύπωση των διδακτικών στόχων και τη διαμόρφωση του περιεχομένου της διδακτικής ακολουθίας. Ο προτεινόμενος διδακτικός μετασχηματισμός της επιστημονικής σε σχολική γνώση (α) βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση της γνώσης που απαιτείται για την μελέτη των ΣΠΗΕ (φαινομενολογική, τεχνολογική, επιστημονική, περιβαλλοντική), (β) αναδεικνύει το συστημικό χαρακτήρα αυτής της γνώσης μέσω της χρήσης διαφορετικών αναπαραστατικών μοντέλων της δομής και λειτουργίας των ΣΠΗΕ, (γ) στηρίζεται στην υιοθέτηση της διερευνητικής προσέγγισης της διδασκαλίας η οποία επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων-προβλημάτων που επιλύουν οι μαθητές και (δ) δίδει έμφαση στην πολιτισμική διάσταση της γνώσης αναδεικνύοντας τις συνέπειες που έχει η λειτουργία των ΣΠΗΕ στο περιβάλλον. Τέλος, η φάση της εφαρμογής περιλαμβάνει την πειραματική εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας και την αξιολόγηση της γνωστικής προόδου των μαθητών/ριών που υποθέτουμε ότι θα σημειώσουν. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δείχνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος μας είναι δυνατόν να σημειώσουν σημαντική γνωστική πρόοδο οικοδομώντας συνεκτικές νοητικές παραστάσεις συμβατές με τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης σχολικής γνώσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την ενεργειακή εξήγηση της λειτουργίας των ΣΠΗΕ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΝΙΚΗ ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗ